Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επί τη 25ετία της Πατριαρχίας του


ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ. Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗι  25ΕΤΙΑι ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ  
(22 κτωβρίου 2016)

Γεραρά τν εραρχν χορεία, 
ξοχώτατοι καί φίλτατοι πίσημοι ξ λλάδος, 
Ελαβέστατοι κληρικοί, 
ντιμολογιώτατοι φφικιάλιοι, λλογιμώτατοι κπαιδευτικοί, 
Τέκνα πιστά καί προσφιλέστατα τς Μητρός κκλησίας, Καλς λθετε παντες ες τό Κέντρον τοτο τς ρθοδοξίας καί τς Ρωμηοσύνης, ες ποβολήν συγχαρητηρίων εχν καί ες συνεορτασμόν μις στορικς πετείου δι᾿ μς προσωπικς, λλά καί διά τήν κκλησίαν, ποία σπανίως χει ες τήν στορίαν της τοσοτον μακροχρονίους πατριαρχίας.
Μεγαλύνει ψυχή μου τόν Κύριον καί γαλλίασε τό πνεμα μου πί τ Θε τ Σωτρι μου, τι πέβλεψεν πί τήν ταπείνωσιν το δούλου Aτο (πρβλ. Λουκ. 1, 46-48 ), τόν ποον κάλεσεν πί τήν πηδαλιουχίαν τς νοητς νηός τς Μεγάλης κκλησίας, κατ᾿ ατήν τήν κρίσιμον στιγμήν τς στορίας, καί τόν ξίωσε νά φθάσ δη ες τήν συμπλήρωσιν νός τετάρτου αἰῶνος πί το Θρόνου νδρέου το Πρωτοκλήτου καί Στάχυος το διαδόχου ατο, καί πλειάδος γίων καί σαποστόλων Πρωθιεραρχν τς κκλησίας ταύτης. ν πρώτοις, εχαριστομεν νθέρμως τούς τιμήσαντας μς διά τς τιμίας ατν ψήφου δελφούς εράρχας, τούς ν τ μέσ μν, καί παρακαλομεν τόν χοντα τήν ξουσίαν ζώντων καί νεκρν νά ναπαύ ες τούς κόλπους Ατο τούς ξ ατν πελθόντας το κόσμου τούτου, ν μνήμη εη αωνία καί ληστος. λλ εχαριστομεν λοθύμως καί τούς λοιπούς γίους δελφούς ρχιερες, τούς νεωτέρους, τούς τε ν τ ερ μν Κέντρ καί τούς λλαχο νά τήν οκουμένην διακονοντας, διότι, χάρις ες τήν δελφικήν συμπαράστασιν καί τήν πολύτιμον συμβολήν λων, πετεύχθη ,τι καλόν καί φέλιμον διά τήν κκλησίαν καί τό Γένος, καί δυνήθημεν παντες μο νά πραγματοποιήσωμεν τά πλεστα ξ σων πεσχέθημεν κατά τόν νθρονιστήριον μν λόγον ες τάς μέρας κείνας το τους 1991, καί τινα πί πλέον. Τατα, πιτραπήτω μν νά παριθμήσωμεν, βραχε ρήματι, οχί σφαλς διά νά κανοποιήσωμεν οανδήποτε κενόδοξον διάθεσιν, λλά διά τήν στορίαν, καί διά νά δοξολογήσωμεν πό κοινο τόν Δοτρα παντός γαθο διά τήν πορείαν τς κκλησίας μας κατά τήν τελευταίαν εκοσιπενταετίαν. νεκαινιάσθησαν α Συνάξεις τν Προκαθημένων τν δελφν ρθοδόξων κκλησιν, καθ ς συνεζητήθησαν καί προωθήθησαν ζωτικά θέματα κοινο νδιαφέροντος, μάλιστα δέ τό τς προετοιμασίας τς γίας καί Μεγάλης Συνόδου, τς πό μακρο προετοιμαζομένης και, τελικς, χάριτι Θεο πραγματο- ποιηθείσης ν Κρήτ, παρά τάς νεξηγήτους, θεολογικς τε καί κκλησιολογικς στηρίκτους παναχωρήσεις κκλησιν τινων, πρός τάς ποίας πλς πευθύνομεν τήν ρώτησιν: «Ες τί διστάσατε;» (πρβλ. Ματθ. 14,31). Συγχαίρομεν παξ τι καί κφράζομεν τήν Πατριαρχικήν μν εαρέσκειαν πρός τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τς ερς παρχιακς Συνόδου καί δι ατν πρός τόν εαγ κλρον, τάς Μονάς καί τό εσεβές πλήρωμα τς ν Κρήτ κκλησίας, διά τήν νεκτίμητον συμβολήν των ες τήν πιτυχίαν το στορικο τούτου γχειρήματος. Κρήτη πέδειξεν τι το ξία τς μεγάλης ταύτης τιμς. Καί πί τ εκαιρί, εχαριστομεν πό καρδίας μς, γιοι Κρτες εράρχαι, διά τήν λίαν τιμητικήν διά τήν μετέραν Μετριότητα πόφασίν σας, νά προσέλθητε καί νά παρασττε παξάπαντες ν τ μέσ μν κατά τήν εσημον ταύτην μέραν. νεκαινιάσθησαν α Συνάξεις τς σεπτς εραρχίας το Θρόνου, μέ κορωνίδα ατήν το Αγούστου παρελθόντος τους, τ συμμετοχ καί τν δελφν εραρχν τν Νέων Χωρν. συνεχίσθη πορεία γάπης, ερήνης καί νότητος το οιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου πρός τάς δελφάς ρθοδόξους κκλησίας καί πρός τεροδόξους, ς καί πρός διεκκλησιαστικούς ργανισμούς. νταλλαγή πισκέψεων καί ποστολή ντιπροσωπειν, α κοιναί πρωτοβουλίαι καί διακηρύξεις, πρόσωπον πρός πρόσωπον πικοινωνία ν διαλόγ, λειτουργον πάντοτε ς καταλυτικός παράγων προσεγγίσεως καί λληλοκατα- νοήσεως. πραγματοποιήθησαν καί συνεχίζονται προσκυνηματικαί πισκέψεις καί ερουργίαι ες πλεστα σεβάσματα τς πίστεως καί το Γένους ν Μικρ σί, ν Πόντ καί ν νατολικ Θρκ, τ πρόφρονι δεί καί διευκολύνσει τν κατά τόπους ρμοδίων κυβερνητικν καί δημοτικν ρχν. Καί τοτο, χι μόνον παρ μν ατν, λλά καί πό μέρους δελφν εραρχν, ο ποοι φιλοτιμονται νά δίδουν περιεχόμενον ες τήν ποστολήν των ς νεργν ποιμεναρχν τν δι’ ς ξελέγησαν θεοσώστων παρχιν, μέ πρτον τόν δελφόν γιον Πισιδίας. Τούς συγχαίρομεν καί τούς εχαριστομεν. πως θά λεγεν γιος Πέργης, μέ τά προσκυνήματά μας ατά, «ψάλλομεν τήν δήν τς Ρωμηοσύνης» καί εωδιάζουν καί πάλιν « τόπος καί ο τάφοι καί στορία». ξησφαλίσθη πηκοότης τς Χώρας δι᾿ κανόν ριθμόν ρχιερέων το Θρόνου, διά τά μέλη τς Πατριαρχικς Αλς καί δι νταθα διακονοντας λλους κληρικούς, τοθ περ διευκολύνει τήν λειτουργίαν το θεσμο το Οκουμενικο Πατριαρχείου σήμερον καί ν τ μέλλοντι, καθώς καί τήν πάνδρωσιν τν καθ’ μς πηρεσιν μέ κανά στελέχη. Διηυρύνθη καί νεπλουτίσθη γία καί ερά Σύνοδος, τό νώτατον τοτο ργανον διοικήσεως τς Πρωτοθρόνου μν κκλησίας, δοθείσης οτω τς δυνατότητος ες παντας τούς ν νεργεί Μητροπολίτας καί ρχιεπισκόπους το Θρόνου νά συμμετέχουν καί νά συνεισφέρουν ες τήν ζωήν ατο, καθ χουν δικαίωμα καί χρέος κατά τήν κκλησιολογίαν καί τό Κανονικόν Δίκαιον μν. Οτως, τονίσθη καί ξρθη τι περισσότερον ναντικατάστατος ξία τς συνοδικότητος, ς πυρνος τς κκλησιαστικς ζως. πεσκευάσθησαν πλεστοι ναοί καί εαγ δρύματα τς Πόλεως μν, ες τά ποα το μφανής φθοροποιός πίδρασις το πανδαμάτορος χρόνου. Εχαριστομεν εγνωμόνως, πί τ εκαιρί, τούς εγενες χορηγούς, νευ τς εσεβείας καί φιλογενείας τν ποίων δυσκόλως θά γίνετο τό ερόν σον καί παραίτητον τοτο ργον. χαρακτηρίσθη προσφάτως μετέρα Μετριότης ς «νακαινιστής». Ες τήν πραγματικότητα, χάρις το Θεο εναι νακαινίζουσα ς ετο τήν νεότητα τς κκλησίας τν το Χριστο πενήτων καί ναδεικνύουσα ατήν, τότε καί τώρα, «ερόν γέρας τν πανταχο ρθοδόξων». πραγματοποιήθησαν Μείζονες καί περτελες καί Διηυρυμέναι Σύνοδοι, νταθα, ν Σόφι, ν Γενεύ, ετε πρός βοήθειαν καί στήριξιν λλων δελφν Ατοκεφάλων κκλησιν, τ ατήσει ατν, ετε πρός προάσπισιν τς κανονικς τάξεως καί τν προνομιν το Θρόνου τούτου, σάκις αται παρεβιάζοντο. Πράγματι, προεκινδυνεύσαμεν τν δικαίων ατο, διότι «ε πάντων φρονέστερός εμι, λλά γε, πί τ ποθέσει τς κκλησίας, μή ς φρονά με λογίσησθε», ς γραφεν Ατοκράτωρ λέξιος πρός τόν Πατριάρχην Νικόλαον Γραμματικόν, τόν ξιωθέντα νά οακοστροφ τήν κοινήν καί περίπυστον Μητέρα πάντων μν κκλησίαν ταύτην τς περκειμένης τν πόλεων, πί μίαν εκοσιεπταετίαν. Μετριότης μν ξιώθη νά καθαγιάσ τρίς τό γιον Μύρον κατά τήν Πατριαρχικήν διακονίαν ατς, τοθ περ θεωρομεν ς διαιτέραν ελογίαν το γίου Πνεύματος, καθ τι τοτο τυγχάνει σπάνιον καί σύνηθες, διά τό βραχύ τς ζως καί τς θητείας νός Πατριάρχου. Συνεσφίγχθησαν ο δεσμοί το ερο μν Κέντρου μέ τάς κασταχο παρχίας ατο διά τε τν πρός ατάς προσωπικν μν πισκέψεων καί λλως, λλ σφαλς καί διά τς συμμετοχς τν ποιμεναρχν ατν, ς συνδιοικητν ες τό ργον τς γίας καί ερς Συνόδου το Οκουμενικο Θρόνου, ς προείπομεν. Το λόγου ντος περί τν παρχιν μν, πιτραπήτω μν νά ναφέρωμεν διαιτέρως τήν εράν Μητρόπολιν τς ρατεινς γενετείρας μν μβρου, νθα, τ βοηθεί το Θεο, χομεν καί πάλιν λληνόγλωσσον παιδείαν, μετά παρέλευσιν μίσεος αἰῶνος ναγκαστικς σιωπς τν μογενειακν μειονοτικν σχολείων. καλλιεργήθησαν φιλικαί σχέσεις μετά θεσμν καί προσώπων τς Τουρκικς κοινωνίας, ποδειχθέντος τοιουτοτρόπως τι τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον δέν εναι θεσμός παρείσακτος, μυστηριώδης καί ποσταθεροποιητικός διά τήν Χώραν ες τήν ποίαν δρεύει, λλά, ντιθέτως, σύμβολον καταλλαγς, θρησκευτικός καί πολιτισμικός παράγων, προβάλλων διεθνς ατήν καί συμβάλλων ες τήν πικράτησιν πανανθρωπίνων ξιν καί δεωδν. Εδικς διά τήν Κωνσταντι- νούπολιν, τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον νσαρκώνει καί κφράζει τήν διαχρονικήν της ταυτότητα καί ξίαν.